Opis studiów

STUDIA PODYPLOMOWE
AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA

uprawniające do uzyskania tytułu audytora wewnętrznego !

prowadzone we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach

 

 

Charakterystyka studiów

W toku studiów  uczestnik nabywa niezbędnych kompetencji do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym oraz publicznym (w przypadku kontroli zarządczej – głównie w sektorze publicznym). W ramach studiów z zakresu audytu i kontroli zarządczej słuchacz nabywa kompetencji rozumienia i identyfikowania celów organizacji, oceniania specyfiki ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego charakterystycznego dla otoczenia, w którym działa firma, wskazywania zewnętrznych uregulowań oraz identyfikowania różnych potrzeb reprezentowanych przez akcjonariuszy, zarząd i pracowników. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje  uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z  Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 art. 286 ust. 1 pkt 5d) . Program studiów otwiera absolwentowi drogę do pracy w działach finansowo – księgowych każdej jednostki gospodarczej, a także w organach skarbowych i izbach celnych. Absolwenci tego kierunku mogą pełnić funkcje: kierownicze, np. kierownika komórki audytu wewnętrznego, dyrektorów finansowych, członków zarządu organizacji, członków Rad Nadzorczych przedsiębiorstw. Studia dostarczają kompetencji do współpracy z biegłym rewidentem w obszarze rewizji zewnętrznej.

Wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych Audytora wewnętrznego
zostały szczegółowo opisane na stronie Ministerstwa Finansów wraz z aktami prawnymi.

Adresaci studiów

Zapraszamy na studia osoby, które pracują w komórkach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw i instytucji publicznych lub w firmach, zajmujące się audytem zewnętrznym i rewizją gospodarczą oraz osoby pracujące w  działach finansowo – księgowych, urzędach skarbowych i celnych, które pragną zdobyć poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje i zdynamizować swoją karierę zawodową.

Atuty studiów

 • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym – warsztaty prowadzone w  oparciu o konkretne przypadki sytuacyjne oraz analizę aktów prawnych.
 • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów – praktyków (audytorów, kontrolerów finansowych, biegłych rewidentów).
 • Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
 • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.
 • W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz  dostosowania tego programu do grup słuchaczy o różnym poziomie przygotowania.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów słuchacz nabywa wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu:

 • projektów audytowych w ramach następujących obszarów: audyt finansowy, zarządczy, operacyjny, SOX, systemów i procesów IT;
 • przeprowadzania audytu finansowego polegającego na weryfikacji sprawozdania finansowe pod kątem zgodności z obowiązującymi normami prawnymi oraz wewnętrzną polityką rachunkowości;
 • przeprowadzania audytu operacyjnego polegającego na analizie kluczowych procesów i zasobów  w organizacji pod kątem: funkcjonujących w ramach organizacji systemów kontroli wewnętrznej, szacowania wystąpienia ewentualnych ryzyk;
 • przeprowadzania audytu IT polegającego na weryfikacji funkcjonowania procesów i systemów IT pod kątem wystąpienia ewentualnych ryzyk;
 • przeprowadzania audytu SOX polegającego na weryfikacji spełnia kryteriów funkcjonowania kontroli wewnętrznych, w ramach ustawy Sarbanes-Oxley Act;
 • przeprowadzania projektów o charakterze jednorazowym w ramach – audyty śledczych, due dilligence
 • przeprowadzania audytów kontroli wewnętrznych dotyczących poszczególnych procesów oraz systemów funkcjonujących w organizacji;
 • projektowania i wdrażania nowych systemów kontroli wewnętrznej;
 • przygotowywania raportu z wykonanych audytów i kontroli oraz formułowania wniosków i zaleceń.